historie

Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag

Schietsportvereniging “De Vrijheid” Papendrecht is in 1955 opgericht en, zoals de meeste verenigingen die de naam “De Vrijheid” dragen, voortgekomen uit het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag (NISWG).

Dit instituut was een overkoepelend orgaan voor vier vrijwilligersorganisaties te weten de Nationale Reserve (militaire taken), Reserve Grensbewaking, Reserve Rijkspolitie en Reserve Gemeentepolitie. Deze organisaties hadden voornamelijk als taak het verlenen van steun aan het wettig gezag door het geven van militaire en politionele bijstand bij ongeregeldheden. In Papendrecht bevond zich destijds een afdeling van dit instituut welke werd gevormd door reservisten van de plaatselijke Rijkspolitie en vrijwillige burgers. De aangesloten reservisten hielden schietoefeningen om zich met hun dienstwapen te bekwamen en de vrijwilligers om zich voor te bereiden op de krijgsdienst en het onderhouden en verhogen van hun militaire bekwaamheden.

Nationale Schietvereniging “De Vrijheid”

In 1952 werd de Nationale Schietvereniging “De Vrijheid” opgericht, vernoemd naar het maandblad “De Vrijheid” dat vanaf 1951 door het NISWG werd uitgegeven. Deze nationale vereniging stelde de diverse afdelingen van het instituut in staat zich om te vormen tot een plaatselijke schietvereniging. Daarbij zorgden zij onder andere voor algemene statuten, richtlijnen, adviezen, het contact met de overheid en, niet geheel onbelangrijk, voor wapens. Wel diende eerst goedkeuring aan de nationale schietvereniging te worden gevraagd waarbij men officieel erkend diende te worden. Een van de voorwaarden was dat de plaatselijke schietvereniging zich “De Vrijheid” zou noemen.

Schietsportvereniging “De Vrijheid” Papendrecht

Ook in Papendrecht werd door reservisten van de Rijkspolitie en vrijwilligers van het Steun Wettig Gezag een schietvereniging opgericht. Hiertoe diende eerst minimaal 50 intentieverklaringen te worden ondertekend door de vrijwilligers. Onder deze vrijwilligers bevonden zich, naast de reservisten van de Rijkspolitie, een groot aantal notabelen waaronder de toenmalige burgemeester, gemeentesecretaris, huisarts en diverse middenstanders. Na het indienen van de intentieverklaringen werd officieel de “SWG Schietcommissie De Vrijheid afdeling Papendrecht” opgericht. Deze commissie hield zich bezig met de formele oprichting van de vereniging en het vinden van een geschikte locatie. De voorzitter van deze commissie was de toenmalige burgemeester van Papendrecht de heer P. J. Keijzer en de secretaris de toenmalige Gemeentesecretaris de heer G.J. van der Mark. De Gemeente Papendrecht was dus nauw betrokken bij de oprichting van de vereniging. De heer P.J. Keijzer is later ook benoemd tot erevoorzitter van de vereniging.

1ste schietavond 7 maart 1955

Hoewel de vereniging op papier al eerder was opgericht, werd 7 maart 1955, de datum waarop de eerste schietavond werd gehouden, als officiële oprichtingsdatum aangehouden. De vereniging bestond toen uit 46 leden die een jaarlijkse contributie betaalden van slechts NLG 1,– (EUR 0,45).

1ste onderkomen: leslokaal boven de brandweerkazerne

De schietoefeningen vonden iedere maandag- en vrijdagavond plaats in een leslokaal op de bovenetage van de brandweerkazerne in het centrum van Papendrecht. Deze ruimte werd gedeeld met een mannenkoor en een gymnastiekvereniging. In de beginperiode werd geschoten met K.S.O. Mauser geweren met stalen herbruikbare patronen van het kaliber 4 mm.

Eenmansbestuur

Al snel werden de bestuurstaken door de bestuursleden uit de voormalige schietcommissie overgedragen aan een nieuw bestuur. Omdat dit destijds nog mogelijk was, werd dit bestuur gevormd door een “éénmansbestuur” die zowel voorzitter, secretaris als penningmeester was: de heer W. in ’t Veld.

Ook werd de naam van de vereniging gewijzigd van “SWG Schietvereniging De Vrijheid afdeling Papendrecht” in “Schietsportvereniging De Vrijheid Papendrecht”.

2de onderkomen: zolder van de Beatrixschool

Zo’n twee jaar later verhuisde de vereniging naar de zolder van de toenmalige Prinses Beatrixschool aan het Westeind te Papendrecht. Deze ruimte hoefde niet te worden gedeeld met andere verenigingen. De eerste jaren werd uitsluitend op de vrijdagavond geschoten. Naast de K.S.O. geweren werd nu ook geschoten met een buks en een luchtpistool. Bij de schietoefeningen kwam er ook wel eens een verdwaalde kogel via de zoldervloer in een schoollokaal terecht. Dit was mede de reden om op zoek te gaan naar een ander, eigen, onderkomen.

De huidige leden die deze periode boven de school nog hebben meegemaakt herinneren zich met name de gezellige kantine die dit onderkomen had.

kantine op de zolder Beatrixschool

3de en huidige onderkomen: verenigingsgebouw in Sportpark Oostpolder

Vanaf 1991 heeft de vereniging haar eigen verenigingsgebouw in Sportpark Oostpolder. Dit gebouw is destijds door de eigen leden ontworpen en gebouwd. De vereniging beschikt over acht 12-meter geweer/karabijnbanen en vier 10-meter pistoolbanen.