Algemeen

Hieronder vindt u de belangrijkste algemene informatie over de vereniging.

VERENIGINGSGEBOUW (GÉÉN POSTADRES/BRIEVENBUS!)

Sportpark Oostpolder, Parkweg 7a te Papendrecht

CORRESPONDENTIE-ADRES (SECRETARIAAT)

H.W. Mesdagstraat, 3351 BG Papendrecht

E-MAILADRES

info@vrijheidpapendrecht.nl

TELEFOON (TIJDENS VERENIGINGSAVONDEN)

078-6459921

VERENIGINGSAVONDEN

Dinsdag- en vrijdagavond vanaf 19.30 uur

INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL

KvK Rotterdam 40321270

BANKRELATIE

Rabobank Drechtsteden, IBAN-nummer NL40RABO0353052272

DOEL VAN DE VERENIGING

De vereniging heeft als doel haar leden in de gelegenheid te stellen de schietsport te beoefenen. Zij tracht dit doel te bereiken door het exploiteren van een schietaccommodatie, het beschikbaar stellen van schietmateriaal, het geven van instructie, het houden van oefeningen en wedstrijden en het samenwerken met andere schietsportverenigingen. Dit alles met inachtneming van de hiervoor geldende wettelijke voorschriften en regels.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHIETSPORT ASSOCIATIE (KNSA)

Sinds de oprichting van onze vereniging zijn wij aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie, de sportbond en belangenbehartiger voor de Nederlandse schietsportverenigingen.

KNSA BASISCERTIFICERING

Vanaf 29 oktober 2013 is onze vereniging gecertificeerd met de KNSA Basiscertificering. Een certificaat dat behaald kan worden indien aan alle voorgeschreven kwaliteitseisen wordt voldaan. Hiermee voldoet onze vereniging nu al aan de verplichte certificering die per 1 januari 2015 voor alle schietsportverenigingen zal gaan gelden. Het certificaat is vier jaar geldig en zal daarna opnieuw dienen te worden behaald.

DISCIPLINES (WAPENGROEPEN)

Klein kaliber (0.22 lr) pistool, geweer en karabijn.

Luchtgeweer en -pistool (geen airsoft!).

HOUDINGEN

Pistool : staand – 10 meter.

Karabijn en geweer : knielend en liggend – 12 meter, staand – 10 meter.

GEBRUIK VAN DE WAPENS

Jeugdleden van 12 jaar t/m 15 jaar mogen uitsluitend met luchtwapens schieten.

Jeugdleden vanaf 16 jaar en seniorleden mogen met zowel lucht- als vuurwapens schieten.

LID WORDEN

Wie lid wil worden van de vereniging is eerst gedurende tenminste zes maanden aspirant-lid. Na deze aspirant-periode kan het aspirant-lid eventueel gewoon lid worden. Dit na het doorlopen van een toelatingsprocedure en beoordeling door een ballotagecommissie. Daarbij zal ook een Eigen Verklaring en een positief luidende Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) dienen te worden ingeleverd. Zie verder onder de pagina “Informatie – lidmaatschap”.

CONTRIBUTIE

De contributie bestaat uit een bedrag voor het KNSA-lidmaatschap en een bedrag voor het lidmaatschap van de vereniging.

BEGELEIDING

Het aspirant-lid wordt tijdens zijn aspirant-periode begeleid door een basistrainer. De basistrainer geeft het aspirant-lid instructie in:

  1. de basistechnieken van het schieten waaronder de schiethoudingen
  2. het veilig omgaan met een wapen
  3. veilig gedrag op de schietbaan
Na afloop wordt een vaardigheidsproef afgenomen. Ook de baancommandant let op het gedrag van de schutter.

SCHIETACTIVITEITEN IN VERENIGINGSVERBAND

De Lijstcompetitie is een interne competitie. Een lijst is een serie van 2 kaarten en 10 schoten. Op één avond kunnen maximaal 3 Lijstkaarten worden geschoten. Per verenigingsjaar dienen tenminste 24 schietbeurten te worden gemaakt om in de prijzen te vallen. Er zijn per discipline prijzen voor de beste schutters per klasse.

De Wedstrijd Meesterkaart is een interne competitie en houdt in dat in één verenigingsjaar 10 Meesterkaarten zijn geschoten. Een Meesterkaart pistool omvat 8 kaarten van 5 schoten (dus in totaal 40 schoten). Een Meesterkaart geweer en karabijn omvat 12 kaarten van 5 schoten (dus in totaal 60 schoten). Voor geweer kan er ook worden gekozen voor 60 éénschotskaarten. Er zijn prijzen voor de beste schutters per discipline.

Bij het Plankjeschieten kan de schutter zijn/haar schietvaardigheid testen in het schieten van een vooraf bepaald minimum aantal punten per kaart. De schutter kan opklimmen van Schutter Eerste Klas, naar Meesterschutter en Koningsschutter.

Bij de Drechtcompetitie (externe competitie) wordt bij verschillende verenigingen binnen het Samenwerkingsverband Drechtsteden een wedstrijdserie geschoten. Er zijn prijzen voor de 3 beste schutters per klasse en eventueel per Korps (team van 3 of 4 schutters per vereniging).

Verder kan er worden deelgenomen aan diverse externe wedstrijden op andere verenigingen. Zoals Afdelings- en Districtskampioenschappen, open wedstrijden en klasseringswedstrijden.

TAKEN LEDEN

Om de vereniging goed draaiend te houden moet, naast het schieten, het lid verplicht één van de volgende taken op zich nemen:

en eventueel op vrijwillige basis: Met de bovenstaande info hopen wij u voldoende op de hoogte te hebben gebracht omtrent de schietsport binnen onze vereniging. Heeft u desondanks nog vragen, twijfel dan niet om deze vragen persoonlijk aan één van de bestuursleden te stellen d.m.v. een bezoek aan onze vereniging op vrijdagavond vanaf 20.00 uur. Een vraag per mail stellen mag natuurlijk ook.